Splošni pogoji poslovanja znotraj ponudbe podjetja Linea Media d.o.o.

Nahajate se na strani: Domov > Splošno pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

1. člen

Splošno

Splošni pogoji poslovanja za oglaševanje na medijih znotraj ponudbe družbe Linea Media d.o.o, Hruševska 44, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: Linea Media) urejajo vse tiste elemente pogodbenih razmerij med družbo Linea Media d.o.o. in vsemi njenimi pogodbenimi partnerji, ki med strankama v vsakem konkretnem pogodbenem razmerju niso posebej urejena (v nadaljevanju: splošni pogoji). Ti splošni pogoji se uporabljajo za vse pravne posle, ki se nanašajo na naslednje medije v ponudbi Linea Medie v Republiki Sloveniji: jumbo panoje (4 x 3 m), bigboard panoje (12 x 5 m), fasade, gradbiščne zavese, citylighte. Določbe teh splošnih pogojev smiselno veljajo tudi za vse ostale medije v ponudbi Linea Medie (projekti po meri, oglaševanje na internetu ipd.).

Splošni pogoji so sestavni del vseh pravnih poslov iz prejšnjega odstavka, izvajalec pa jih naročniku izroči v pisni obliki kadarkoli na njegovo željo, njihovo trenutno veljavno besedilo pa je vseskozi dostopno tudi na spletni strani www.lineamedia.si. Obvestilo o dostopu do splošnih pogojev se nahaja na vsaki ponudbi Linea Medie. Vsaka pogodbena stranka, ki na kakršenkoli način sprejme ponudbo Linea Medie, s sprejemom ponudbe potrjuje, da je seznanjena s temi splošnimi pogoji. Če v poslih med Linea Medio in dejanskim naročnikom nastopa katerakoli tretja oseba kot posrednik, je ta tretja oseba dolžna z vsebino teh splošnih pogojev poslovanja seznaniti naročnika.

Linea Media si pridržuje pravico, da splošne pogoje sproti prilagaja svoji ponudbi medijev in ostalim okoliščinam.

Posamezne elemente pogodbenega razmerja lahko stranki uredita drugače, kot je določeno v teh splošnih pogojih, vendar je pogoj za veljavnost takšnih dogovorov pisna oblika.

 

 

2. člen

Pomen izrazov

Posamezni izrazi v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen:

 • medij: predmet, ki vsebuje oglasno sporočilo (npr. plakat, platno, podstavek ipd.),
 • medijski nosilec: samostoječ ali pritrjen predmet oziroma objekt, na katerega je pritrjen ali vanj vstavljen medij (npr. pano), kreativa: material, ki je potreben za izdelavo medija (npr. film, ali datoteka, ustrezen nosilec z oglasnim sporočilom v pravilnem formatu ipd.),
 • dolgoročni najem je akcija oglaševanja, ki traja 6. ali več mesecev,
 • standby oglaševanje pomeni, da Linea Media medij lahko premika znotraj razpoložljivih lokacij.

 

 

3. člen

Roki in priprava kreative

Vsaka oglasna akcije se prične skladno z dogovorom z naročnikom. Zaradi geografske razpršenosti lokacij si izvajalec pridržuje pravico naročeno količino panojev namestiti na dogovorjene lokacije v roku tri dni (72ur) od začetnega datuma akcije ob normalnih vremenskih pogojih. Rok za namestitev ostalih medijev je odvisen od vsakokratnega dogovora med strankama. Iz objektivnih razlogov, ki bistveno otežujejo distribucijo oz. montažo (npr. zelo slabe vremenske razmere), je rok za namestitev oglasnega materiala lahko tudi daljši. V primeru podaljšanja roka iz prejšnjega stavka Linea Media pri izračunu pogodbene vrednosti upošteva le število dni, ko je bil oglasni material dejansko nameščen na oglasnih površinah.

Kreativo za izdelavo vseh medijev za zunanje površine mora naročnik dostaviti vsaj 7 delovnih dni pred začetkom akcije. Ob zamudi oddaje kreative Linea Media ni dolžna zagotoviti pravočasnega tiska in namestitve oglasnega materiala.

Linea Media naročniku že ob sklenitvi posla posreduje ustrezna navodila za pripravo kreative. Reklamacij, ki bi izvirale iz neupoštevanja teh navodil, Linea Media ne bo upoštevala. Skice in slikovno gradivo v ponudbah/predračunih Linea Medie so zgolj informativne narave, zato mora naročnik upoštevati izključno navodila za pripravo materialov za tisk, ki mu jih posreduje Linea Media.

Linea Media ne odgovarja za materiale, ki jih naročnik dostavi podjetju sam. Če naročnik sam tiska plakate, jih mora dostaviti vsaj 2 delovna dneva pred začetkom akcije.

Linea Media ne pokriva nastale škode ali zamude zaradi prepozne dostave ali neustreznih materialov.

 

 

4.člen

Vsebina oglasnega sporočila

Naročnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporočila. V primeru, ko vsebina oglasnega sporočila predstavlja kršitev avtorske pravice ali katere izmed pravic intelektualne lastnine, kršitev kateregakoli drugega prisilnega predpisa, kršitev obligacijskih pravic tretjih oseb, ali če vsebina oglasnega sporočila tretji osebi povzroči kakršnokoli škodo, naročnik neposredno odgovarja pristojnemu organu ali tretji osebi.
Če zaradi vsebine oglasnega sporočila pride do uvedbe kakršnegakoli postopka zoper izvajalca ali zoper njegove zastopnike oz. zaposlene in neposredna odgovornost naročnika iz prejšnjega odstavka ni možna, je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vso morebitno škodo, ki izvira iz naloženih kaznovalnih sankcij in stroškov postopka.
Če se oglaševalska akcija predčasno prekine oz. se sploh ne začne zaradi kakršnekoli odločbe upravnega organa ali sodišča, izdane iz razlogov, ki se nanašajo na vsebino oglasnega sporočila, je naročnik dolžan pogodbeno vrednost poravnati v celoti.
Izvajalec odkloni izvedbo določene akcije naročnika, če spozna, da je nameravano sporočilo naročnika očitno v nasprotju z zakonodajo ali sicer iz občega vidika sprejemljivosti očitno ni primerno za nameravano objavo tako po obliki ali vsebini. V takem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse nastale stroške in tudi škodo v obliki izpada dohodka. V primerih iz tega odstavka je Linea Media dolžna naročniku zavrnitev pisno obrazložiti v roku 8 dni od prejema oglasnega sporočila.

 

5. člen

Vzdrževanje medijskih nosilcev

V času trajanja oglasne akcije izvajalec naročniku zagotavlja redno vzdrževanje medijskih nosilcev in oglasov na dogovorjenih lokacijah.

Ob tisku akcije na papir od 5 do 14 kosov oglasov se tiska 1 rezerva, od 15 do 24 kosov se tiskata 2 rezervi oz. 10 % od naročene količine, katere tisk plača naročnik. Popravilo oz. lepljenje v primeru poškodb pa Linea Media.

Pred zaključkom katerekoli akcije oglaševanja je naročnik dolžan Linea Medii javiti ali bo prevzel materiale, v nasprotnem primeru gredo materiali v reciklažo. V primeru skladiščenja pri Linea Medii znaša strošek skladiščenja materialov 20 EUR na mesec na kos.

Linea Media ima v sklopu osvetljenih oglasnih objektov na obnovljive vire energije, osvetlitev od teme naprej.

 

 

6. člen

Sklepanje pogodb

Naročnik s pisno naročilnico, v obliki elektronskega sporočila, ali v obliki podpisane najemne pogodbe, naroči izvedbo oglasne akcije na panojih vsaj dva delovna tedna pred pričetkom akcije, v kolikor ni dogovorjeno drugače (npr. last minute kampanje). S potrjeno akcijo, se naročnik zaveže, da v primeru vandalizma plača stroške ponovnega tiska.

 

7. člen

Pogodbena kazen

Če naročnik pred pričetkom oglaševanja odpove že sklenjeno pogodbo (naročilnico, elektronsko naročilo idr.) o oglaševanju, je dolžan Linea Medii plačati naslednjo pogodbeno kazen:

 • za odpoved 28 ali več dni pred pričetkom oglaševanja 50 % pogodbene vrednosti,
 • za odpoved od 15 do 27 dni pred pričetkom oglaševanja 70 % pogodbene vrednosti,
 • za odpoved manj kot 14 dni pred pričetkom oglaševanja 90 % pogodbene vrednosti.

V primeru, ko so bili pri pogodbah iz prejšnjega odstavka že izdelani oglasi, je naročnik dolžan poleg pogodbene kazni poravnati še celotne stroške izdelave oglasov (filmi, klišeji, tisk, izrezi, nabavljen material, montaža, demontaža ipd.).

Pri odpovedi pogodbe za oglaševanje pri dolgoročnih zakupih je naročnik namesto pogodbene kazni dolžan plačati celotno pogodbeno vrednost najema.

 

 

8. člen

Plačilni pogoji

Plačilni pogoji za posamezno storitev ali izdelek so opredeljeni v konkretni pogodbi (ponudbi). Če za konkretno razmerje ni sklenjena pogodba v pisni obliki oz. nastane kakršenkoli dvom glede plačilnih pogojev, znaša plačilni rok 30 (trideset) dni za najem in 14 (štirinajst) dni za izdelavo oglasov (v obeh primerih šteto od dneva izdaje računa). Linea Media izstavi fakturo takoj po postavitvi. V primeru naročnikove zamude pri vsakem plačilu je izvajalec upravičen naročniku obračunati zakonske zamudne obresti in morebitne stroške opomina v višini 5 EUR. Vsa plačila se nakažejo na račun Linea Medie odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, IBAN: SI56 0208 3009 0305 038, SWIFT: LJBASI2X ali Delavska hranilnica d. d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, IBAN: SI56 6100 0002 4043 931, SWIFT: DHELSI22, razen če iz pogodbe ne izhaja drugi plačilni razred.

 

9. člen

Predplačilo

Linea Media in naročnik se lahko v pogodbi dogovorita, da naročnik pred začetkom izvajanja oglasne akcije oz. pred njenim zaključkom izvajalcu plača določen del pogodbenega zneska kot predplačilo. V primerih, ko pogodbeni dobavitelj ali izdelovalec medija zahteva od Linea Medie predplačilo za svoje storitve, je predplačilo naročnika pogoj za sklenitev posla med naročnikom in Linea Medio. V primeru iz prejšnjega stavka Linea Media naročniku ne prizna popusta zaradi predplačila.

V primeru, ko naročnik plača predplačilo in takšno predplačilo ni pogoj za sklenitev posla, Linea Media naročniku prizna dodatni popust do 3 % na ceno najema medijskega nosilca, katerega višino določita izvajalec in naročnik v pogodbi. Dodatni popust iz prejšnjega stavka ne more presegati 3 % in se ne priznava za ostale storitve Linea Medie (npr. izdelava oglasa ipd.).

 

 

10. člen

Reklamacije

Reklamacije naročnika, ki se nanašajo na neizpolnjevanje obveznosti Linea Medie, morajo za obravnavo izpolnjevati naslednje pogoje (kumulativno):

 • reklamacija mora biti podana v pisni obliki,
 • razlogi za reklamacijo morajo biti natančno opisani in dokumentirani (fotografija oglasnega mesta ali drug medij iz katerega je razvidna reklamacija),
 • naročnik mora reklamacijo vložiti v roku 7 dni od trenutka, ko je izvedel za nepravilnost na konkretnem oglasnem prostoru; v nobenem primeru naročnik ne more vložiti reklamacije po poteku oglasa.

Reklamacije, ki se nanašajo na nepravilnosti izdanih računov, je dolžan naročnik posredovati v pisni obliki, in sicer v roku 8 dni od prejema posameznega računa. V nasprotnem primeru Linea Media šteje, da je naročnik fakturo v celoti sprejel, in morebitne kasnejše reklamacije ne upošteva.

Vse reklamacije in morebitne druge pripombe ter predloge Linea Media sprejema pisno na naslov Hruševska 44, 1000 Ljubljana, na faks št.: 01 282 22 65 oz. preko e-maila info@lineamedia.si.

 

 

 

11. člen

Naknadna sprememba lokacij

Zaradi narave medija si izvajalec pridržuje pravico, da po predhodnem pisnem obvestilu naročniku med potekom oglasne akcije posamezno lokacijo nadomesti z drugo primerno lokacijo. Izvajalec lahko to stori v primerih, ko je prisiljen odstraniti naročeno oglasno površino iz objektivnih razlogov (npr. uničenje ali znatno poškodovanje medijskega nosilca ali objekta, na/v katerem je medijski nosilec; zaradi rušenja stavbe; bistvene spremembe v zakonodaji ali na trgu, pravnomočne odločbe o odstranitvi, ipd.).

Linea Media ne more zagotoviti, da bodo vse oglasne površine v času trajanja oglaševanja neprekinjeno v funkciji: vidljivost se spreminja zaradi vremenskih razmer (megla) ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Poškodovani plakati se v takih primerih sanirajo ali prelepijo v najhitrejšem možnem času oz. najkasneje v roku 4 delovnih dni v primeru običajnih vremenskih razmer.

 

 

12. člen

Prepovedi in odpovedi

Naročnik v nobenem primeru ne sme oddati tretjim osebam v podnajem medijskih nosilcev, ki jih je pridobil v najem na podlagi pogodbe z Linea Medio. Naročnik ne sme na kakršenkoli način sam posegati v medijski nosilec ali medij na/v njem.

V nobenem primeru naročnik od Linea Medie ne more zahtevati nikakršnih omejitev pri sklepanju pogodbenih razmerij s katerokoli tretjo osebo.

 

 

13. člen

Sklenjene vzajemne pogodbe (menjalne pogodbe)

V primeru sklenjenih vzajemnih pogodb (menjalne pogodbe), se Linea Media obvezuje, da bo zagotavljala naročniku svoje storitve največ 24 mesecev od podpisa pogodbe, naročnik pa se obvezuje, da bo izkoristil storitve oglaševanja v tem roku. Linea Media se zavezuje, da v primeru menjalnih pogodb zagotavlja 50 % časa oglaševanja na tistem mediju, katerega izbere naročnik, preostanek pa glede na razpoložljivost prostih oglasnih površin. Vsaka oglasna kampanja bo začeta z največ petdnevnim zamikom (toleranca), odvisno od vremenskih razmer.

 

14. člen

Zakupi oglasnih površin

Pri zakupih oglasnih površin, ima Linea Media pravico do predčasnega odstopa od sklenjene pogodba ali naročilnice, s štirinajstdnevnim odpovednim rokom pod naslednjimi pogoji:

 • ko oglaševanje ne bi bilo več možno zaradi odločb upravnih organov oziroma odlokov pristojnih občinskih organov,
 • ko bi iz kakršnegakoli razloga postavitev in najem objekta za Linea Medio predstavljala bistveno večje stroške kot v času sklenitve te pogodbe,
 • če ji je na kakršen koli način onemogočeno posredovanje oglasne površine, razlogi za to pa niso na strani Linea Medie,
 • če je druga stranka pred sklenitvijo pogodbe posredovala lažne ali zavajajoče podatke,
 • v primeru višje sile.

V zgoraj navedenih primerih ima Linea Media pravico ponuditi nadomestni medijski nosilec, v kolikor pa ga ne more zagotoviti, vrne morebiti v naprej plačan sorazmeren del najemnine ali izda dobropis za obdobje, ki je bilo preveč zaračunano.

 

 

15. člen

Končne določbe

Splošni pogoji poslovanja obvezujejo obe pogodbeni stranki in začnejo delovati s trenutkom sklenitve konkretnega pogodbenega razmerja.

Vse morebitne nesporazume bosta stranki skušali reševati sporazumno. Če to ni mogoče, je za reševanje vseh sporov iz dejavnosti Linea Medie pristojno sodišče v Ljubljani, razen v kolikor za posamezen spor ni zakonsko določena izključna pristojnost drugega sodišča.

V primeru odstopanj med posameznimi različicami splošnih pogojev veljajo tisti splošni pogoji, ki nosijo kasnejši datum, pri čemer naknadne spremembe splošnih pogojev nimajo vpliva na že obstoječa pogodbena razmerja.

 

 

Linea Media d.o.o.
Hruševska 44, 1000 Ljubljana
Ljubljana, 28. januar 2022